Korzyści

Korzyści prawne

 • Podział ryzyka biznesowego. Pełniąc rolę pracodawcy w stosunku do personelu tymczasowego, przejmujemy również na siebie wszelkie prawa i obowiązki. Jako pracodawca występujemy przed organami kontrolnymi zarówno w sytuacjach bieżących, jak i konfliktowych (kontrole PIP, ZUS)
 • Możliwość stosowania dogodnych terminów umów z pracownikami tymczasowymi: 1-tygodniowych, 2-tygodniowych lub dłuższych i mamy możliwość wielokrotnego ich odnawiania
 • Brak konieczności zawierania umów na czas nieokreślony
 • Krótkie okresy wypowiedzeń na mocy Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. W przypadku umów zawartych z pracownikami tymczasowymi na okres do dwóch tygodni czas obowiązującego wypowiedzenia to trzy dni; w przypadku umów dłuższych jest to 1-tygodniowy okres wypowiedzenia.

Korzyści organizacyjne

  • Oszczędność czasu i środków związanych z poszukiwaniem, selekcją, rekrutacją i weryfikacją pracowników bez angażowania pracowników etatowych przedsiębiorstwa
  • Koncentracja Klientów na strategicznych celach przedsiębiorstwa
  • Możliwość dostosowania liczby pracowników do faktycznych potrzeb Klienta, ilość pracowników zawsze dostosowujemy do aktualnego zapotrzebowania
  • Możliwość szybkiego zastąpienia pracowników niespełniających oczekiwań
  • Dostęp do zasobów ludzkich, którymi firma w danym momencie nie dysponuje
  • Możliwość zastępstwa stałych pracowników na czas ich choroby lub urlopów oraz wsparcia już w momentach ich obecności w firmie i spiętrzenia zamówień
  • Możliwość zawarcia przez nas umów z pracownikami etatowymi w sytuacji, w której kończą się umowy na czas określony i występuje braku pewności zatrudnienia ich na czas nieokreślony
  • Przekierowanie do Agencji większości roszczeń pracowniczych
  • Stabilność funkcjonowania firmy, eliminacja zagrożeń wynikających z absencji pracowników etatowych (uniezależnienie od choroby, urlopu, opieki nad dzieckiem)
  • Gwarancja całkowitej tajności wynagrodzeń i akt osobowych pracowników
  • Minimalizacja kosztów wynikających z fluktuacji zamówień dotyczących okresu pozostawania bez zajęcia personelu czasowego
  • Regularne badanie satysfakcji zatrudnionych osób
  • Analiza możliwości rynkowych związanych z możliwością pozyskania personelu przy określonej stawce wynagrodzenia. Działając z wyprzedzeniem wspomagamy ustalanie budżetu przez klientów.
  • Zapewnienie i zorganizowanie transportu dla personelu
  • Koordynator projektu – bezpośrednio do współpracy z Państwa firmą przydzielamy osobę odpowiedzialną za wszelkie kontakty i realizację zamówień, jak również za codzienne monitorowanie zespołu pracowników tymczasowych.

Korzyści ekonomiczne

 • Odciążenie działu personalnego i redukcja kosztów administracyjnych związanych z obsługą kadrowo-płacową: zawieranie i rozwiązywanie umów, uiszczanie składek ZUS, rozliczanie podatku dochodowego, przygotowanie deklaracji podatkowych, rozliczanie świadczeń socjalnych, przejęcie kosztów przelewów, korespondencji, zaświadczeń, rocznych rozliczeń PIT, kosztów przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem stałego personelu: kosztów utworzenia stanowisk pracy (rekrutacja pracownika, zakup sprzętu komputerowego, samochodu, amortyzacji)
 • Obniżenie, eliminacja kosztów związanych z dzierżawą pomieszczeń (dla mniejszej ilości pracowników etatowych potrzebujemy ich mniej, mniejsze jest również zużycie energii elektrycznej)
 • Pozbycie się kosztów związanych z inwestycją w nowoczesne systemy informatyczne (szkolenie personelu, eliminacja kosztów licencji oprogramowania, ich odnawiania)
 • Obniżenie kosztów podnoszenia kwalifikacji personelu, kosztów szkoleń; dla mniejszej ilości własnego personelu Państwa potrzeby są mniejsze
 • Wynagradzanie za rzeczywisty czas pracy lub za faktycznie wykonaną pracę przez personel tymczasowy
 • Eliminacja kosztów pracy w nadgodzinach. Pracownicy tymczasowi pojawiają się wtedy, kiedy rzeczywiście są potrzebni i pracują tak długo jak wymagają tego okoliczności
 • Korzystniejsze, niż w przypadku standardowych umów o pracę przepisy regulujące rozliczanie urlopów
 • Zmniejszenie ilości etatów stałych w przedsiębiorstwie, podstawowy stan zatrudnienia obejmuje tylko kluczowe stanowiska
 • Przesunięcie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez pracowników tymczasowych na Agencję Pracy Tymczasowej
 • Poprawa wskaźnika FTE będącego jednym z czynników uwzględnianych w procesie ustalania poziomu wydajności personelu. Zastosowanie pracy tymczasowej pozwala na wykonanie zaplanowanych zadań, przy równoczesnym obniżeniu wskaźnika zatrudnienia personelu wewnętrznego. Powoduje więc statystyczny wzrost wydajności pracy w przeliczeniu na jednego pracownika