FAQ

Pytania i Odpowiedzi

Poniżej znajduje się lista najbardziej typowych pytań, jakie zazwyczaj nurtują Kandydatów. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami.

Pracownik Tymczasowy jest to pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez Agencję Pracy Tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy czasowej. Praca jest wykonywana na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu - Pracodawcy Użytkownika.

Agencja Pracy Tymczasowej świadczy na rzecz pracodawców usługi w zakresie zatrudniania pracowników w celu ich skierowania do Pracodawcy Użytkownika.

Pracodawca Użytkownik to podmiot, na rzecz którego Pracownik Tymczasowy wykonuje pracę. PERSONEL PARTNER zawiera umowę z Pracownikiem Tymczasowym, kierując go do konkretnego Pracodawcy Użytkownika. Pracodawca Użytkownik wykonuje przy tym niektóre obowiązki przysługujące pracodawcy, a konieczne do organizowania pracy z udziałem Pracownika Tymczasowego. Pracodawca Użytkownik wyznacza Pracownikowi Tymczasowemu zadania i kontroluje ich wykonanie.

Pracownik Tymczasowy jest zatrudniany przez Agencję Pracy Tymczasowej PERSONEL PARTNER, a następnie delegowany na określony czas do pracy na rzecz Pracodawcy Użytkownika, czyli zewnętrznej firmy (Klienta Agencji). Osoba zatrudniona w ramach umowy o Pracę Tymczasową cały czas jest pracownikiem Agencji i pozostajesz pod naszą opieką. To PERSONEL PARTNER jest stroną umowy, wypłaca pensję, odprowadza składki na ubezpieczenia ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy.

Do zawarcia z nami umowy o Pracę Tymczasową potrzebne są: dowód osobisty (PESEL, nr dowodu), numer NIP, numer konta bankowego, na który będzie przelewane wynagrodzenie. Należy także pamiętać adres Urzędu Skarbowego właściwego miejscu zameldowania.

Pracownik Tymczasowy przed przystąpieniem do pracy powinien zapoznać się z przepisami regulującymi bezpieczeństwo i higienę pracy, poddać się organizowanemu przez Pracodawcę szkoleniu BHP oraz wymaganym egzaminom sprawdzającym, poddać się wstępnemu badaniu lekarskiemu i podpisać umowę o pracę.

Pracownik Tymczasowy jest objęty takimi samymi ubezpieczeniami jak pracownicy m.in. Agencja jest zobowiązana do obliczania, potrącania i przekazywania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypełniania innych obowiązków jako płatnika tego podatku. Agencja pracy tymczasowej jest zobowiązana do obliczania, potrącania i przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Pracownika Tymczasowego oraz prowadzenia stosownej ewidencji określonej w przepisach o ubezpieczeniu społecznym pracowników.

Pracownik Tymczasowy zawiera umowę o pracę z Agencją Pracy Tymczasowej. Zawierane są dwa rodzaje umów terminowych: umowa na czas określony albo umowa na czas wykonywania określonej pracy.

Tak, jak każda umowa o pracę, analogicznie jak w przypadku każdej innej umowy o pracę.

Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

  • przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy Pracodawcy Użytkownika,
  • przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy Pracodawcy Użytkownika porządku,
  • przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
  • dbać o dobro zakładu pracy swojego Pracodawcy Użytkownika, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnianie mogłoby narazić Pracodawcę Użytkownika na szkodę,
  • przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
  • przestrzegać w zakładzie pracy Pracodawcy oraz Pracodawcy Użytkownika zasad współżycia społecznego.

Wynagrodzenie za pracę Pracownika Tymczasowego jest ustalane w umowie o pracę zawartej przez Pracownika Tymczasowego z Agencję Pracy Tymczasowej. Wysokość wynagrodzenia zależy od kilku czynników, np. od umiejętności, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, dyspozycyjności i kwalifikacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość wynagrodzenia Pracownika Tymczasowego zależy od uposażenia, jakie na danym stanowisku przewiduje Pracodawca Użytkownik. PERSONEL PARTNER świadczy dla pracowników usługi pośrednictwa pracy bezpłatnie.

Nie, Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego PERSONEL PARTNER nie pobiera od pracowników żadnych opłat i prowizji - ani za zarejestrowanie się w bazie potencjalnych pracowników, ani za znalezienie pracy. PERSONEL PARTNER pomaga w znalezieniu zatrudnienia bezpłatnie, kierując pracowników tylko do renomowanych i sprawdzonych pracodawców.

Tak, Pracownikowi Tymczasowemu przysługuje urlop w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego Pracodawcy Użytkownika. Jeżeli urlop nie zostanie wykorzystany, Pracownikowi Tymczasowemu jest wypłacany ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.

Pracownik Tymczasowy nie może być mniej korzystnie traktowany w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia (w tym płacy) niż inny pracownik zatrudniony przez tego Pracodawcę Użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku.

Tak, na każdej bezrobotnej osobie, która podejmuje pracę, ciąży obowiązek zgłoszenia tego faktu do Urzędu Pracy, w którym to dana osoba jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna.

Do rejestracji w bazie Kandydatów PERSONEL PARTNER numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) nie jest konieczny. Jednak do podpisania umowy o Pracę Tymczasową już tak. Dlatego doradzamy zawczasu wystąpić z wnioskiem o przydzielenie NIP do Urzędu Skarbowego, właściwego dla miejsca zameldowania.