Prawa i obowiązki

pracownika tymczasowego

Obowiązki

 • Złożyć stosowne dokumenty i oświadczenia związane z podjęciem pracy.
 • Wyrejestrować się z Urzędu Pracy w ciągu 5 dnia od daty podpisania umowy o pracę tymczasową jeśli przed zatrudnieniem w PERSONEL PARTNER pracownik był zarejestrowany jako bezrobotny.
 • Poddać się wstępnym i okresowym badaniom lekarskim.
 • Dokładnie zapoznać się z podpisaną umową o pracę tymczasową, w szczególności zwracając uwagę na punkt dotyczący możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy.
 • Przestrzegać ustalonego czasu pracy.
 • Przestrzegać regulaminu pracy oraz przepisów BHP (w tym również przepisów przeciwpożarowych).
 • Przestrzegać zasad współżycia społecznego na terenie zakładu pracy.
 • Dbać o dobro zakładu pracy i ochronę jego mienia.
 • Zachować tajemnicę informacji, które mogłyby narazić pracodawcę na szkodę.
 • Należycie i starannie wykonywać powierzoną mu pracę.
 • Stosować się do poleceń kierowników, brygadzistów i innych pracowników upoważnionych przez Pracodawcę Użytkownika do wydawania poleceń.
 • Terminowo podpisywać kolejne umowy o pracę tymczasową.
 • Terminowo odbierać świadectwa pracy.
 • Terminowo informować Pracodawcę Użytkownika oraz PERSONEL PARTNER o swoich uzasadnionych nieobecnościach.
 • Rozliczyć się z mienia powierzonego mu przez PERSONEL PARTNER lub Pracodawcę Użytkownika (odzież i obuwie robocze, sprzęt ochronny, kluczyk do szafki, identyfikator., itp.) w terminie do 5 dni od daty zakończenia świadczenia pracy tymczasowej.
 • Złożyć oświadczenia o zamierzeniach korzystania z uprawnień określonych w art. 148 i 178 &2 Kodeksu Pracy(świadczenie pracy wyłącznie do ośmiu godzin na dobę / niewykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy / niedelegowanie pracownika poza stałe miejsce pracy, jeżeli jest opiekunem dziecka do lat czterech).

pracownika tymczasowego

Prawa

 • Najpóźniej w drugim dniu wykonywania pracy tymczasowej otrzymać umowę na piśmie określającą strony umowy, rodzaj umowy.
 • Być traktowanym równie korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia jak pracownicy zatrudnieni przez Pracodawcę Użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy.
 • Zostać zatrudnionym na stałe przez Pracodawcę Użytkownika po zakończeniu wykonywania pracy tymczasowej.
 • Podwyższyć swoje koszty uzyskania przychodu o 25%, jeżeli mieszka poza miejscowością, w której znajduje się jego zakład pracy i nie otrzymuje dodatku za rozłąkę. W tym celu należy poprosić konsultanta PERSONEL PARTNER o stosowne oświadczenie do wypełnienia. W przypadku nie wypełnienia takiego oświadczenia, powyższego rozliczenia będzie można dokonać w deklaracji rocznej do Urzędu Skarbowego.
 • Wcześniej rozwiązać podpisaną umowę, wyłącznie jeśli strony przewidziały taką możliwość, zachowując przy tym obowiązujące okresy wypowiedzenia.
 • Korzystać z urządzeń socjalnych Pracodawcy Użytkownika na zasadach przewidzianych dla pracowników zatrudnionych przez Pracodawcę Użytkownika.
 • Otrzymywać terminowo wynagrodzenie za pracę